XXL MUSEUM SPECIMEN PETRiFiED-WOOD (XXL muzejski primerek okamnel-les)

8500 KG 001

Bilingual text; Slovenian text is written in green color!
All prices are written in yellow!

Dvojezičen text; Slovensko besedilo je napisano v zeleni barvi!
Vse cene so napisane v rumeni barvi!

MUSEUM PIECE FOSSIL, PETRIFIED WOOD

Real fossilized “Tree Trunk” approximately 200 million years of age.

MUZEJSKI PRIMEREK FOSILA, OKAMNEL LES

Resnično okamnelo deblo / drevo starosti približno 200 milijonov let!

ORIGIN MADAGASCAR

DEŽELA IZVORA MADAGASKAR

PRICES     

CENA

25.500 €

zzz OFFER

GALLERY – CLICK ON IMAGE TO SEE DETAILS

GALERIJA – “KLIKNITE” NA SLIKO ZA DETAJLNI POGLED

OUR PRICES

Our prices listed in our website are wholesale, no sales tax and no delivery  included.

It could be said that a decisive influence in the formation of prices is a “RARITY” of an individual piece!

NAŠE CENE

Cene navedene na naši spletni strani, so na VELIKO (VELEPRODAJNE), prometni davek in dostava NISTA vključeni.

Lahko bi rekli, da ima odločilen vpliv pri oblikovanju cen “redkost ali nenavadnost” posameznega kosa!

RARITY is FORMED BY A COMBINATION OF THE FOLLOWING 4 FACTORS:

“REDKOST ali NENAVADNOST” POSAMEZNEGA KOSA JE DOLOČENA NA PODLAGI SLEDEČIH 4 FAKTORJEV:

1. SIZE/WEIGHT

Contrary to the opinion of many, THE WEIGHT (certainly a very important factor) is not a decisive factor in the final price formation. Weight of our items is calculated VERY APPROXIMATELY, because we calculate the weight on basis of dimensions (diameter and height). Due to irregular shapes (from round to oval, square-ish and also “irregular abstract” shapes) of PETRIFIED-WOOD tree trunks, is virtually impossible to measure precise diameter (MEASURED AT POLISHED TOP). So the weight is not entirely accurate. Deviations (weight description on website) are up to 20% of the total weight. On client’s request, we weight individual item, at the moment of purchase.

1.  TEŽA/VELIKOST

Nasprotno od mnenja da je teža ali velikost odločilnega pomena, je treba upoštevati ostale 3 faktorje spodaj, ki so enakovredni. Teža posameznih kosov napisana na tej spletni strani je “približna”, ker je kalkulirana na podlagi dimenzij (diameter in višina), pri čemer so odstopanja tudi do 20%, saj je diameter skoraj nemogoče izračunati natančno zaradi razno-raznih oblik, ki so daleč od popolnega kroga. Na vsak način pa smo pripravljeni vsak posamezen kos pred nakupom ponovno stehtati.

2. COLOR COMBINATIONS

Nature produces real miracles. It is impossible to describe the amazing colors and color combinations that can be found in our petrified wood.

2.  BARVNE KOMBINACIJE

Narava proizvaja čudeže, v to se lahko prepričate ko pogledate neverjetne naravne barve ki so se “proizvajale” tekom milijonov in milijonov let.

3. QUALITY OF STRUCTURAL DENSITY

Shows if we can “work” the piece and if carving, cutting, sawing, polishing, etc. is possible. Petrified wood is available in many different qualities and come from different parts of the world. Madagascar is one of the few countries where petrified wood  has quality which can be carved, sawed and polished.

3.  KVALITETA STRUKTURNE GOSTOTE IN ČVRSTOSTI NOTRANJOSTI

Ta faktor nam pokaže ali je kos ki ga kupujete dovolj kvaliteten da bo zdržal kamnoseška dela brez da bi se razletel na majhne koščke. Naš okamnel les, ki prihaja iz Madagaskarja, je poznan po izredni kvaliteti.

4. ORIGIN

Petrified wood from different corners of the world have different qualities. Madagascar is known as one of the best qualities.

4.  IZVOR

Okamenel les iz Madagaskarja je poznan po kvaliteti in zlasti po neverjetnih kosih ki presegajo vsako možno domišljijo, tako po velikosti kot po kvaliteti.

All 4 factors are almost equally important, so often happens some of the smaller (lighter) pieces may cost more than larger pieces.

Vsi 4 faktorji zgoraj omenjeni so v bistvu enakega pomena in nemalokrat se zgodi da so manjši kosi ocenjeni kot boljši in s tem dražji.

CHARACTERISTICS OF THE MINERAL “PETRIFIED WOOD”

KARAKTERISTIKE MINERALA “OKAMNEL LES”

AVERAGE Composition PRIBLIŽNA Sestava:

PET-WOOD ANALYSIS NO-NAME

Hardness Trdota (Mohs scale):  7 (slight variation of hardness) trdnost rahlo varira

Density Gostota:  2,7 – 2,9

VISIT IN OUR WAREHOUSE IN SLOVENIA (SURROUNDING AREA OF LJUBLJANA):

BY APPOINTMENT ONLY, PLEASE SEND EMAIL.

NAŠE SKLADIŠČE V NEPOSREDNI BLIŽINI LJUBLJANE LAHKO OBIŠČETE Z VNAPREJŠNJO NAJAVO, PROSIM POŠLJITE SPOROČILO.

HUGE PET-WOOD

OUR IMAGES

Look at our images. Our products are photographed in daylight (no flash). However, images sometimes slightly differs (colors) from reality. Sometimes better and sometimes worse! Different screens show the same picture slightly in different colors. The truth is that our products are divine; you have to see them live!

NAŠE FOTOGRAFIJE

Vse narejeno pri dnevni svetlobi brez “flash-a” in brez retuširanja. Resnici na ljubo, moramo povedati da so slike kljub vsemu, vedno malo drugačne kot je okamnel les v resničnosti. Včasih slabše, največkrat pa veliko boljše!