PETRiFiED-WOOD (okamnel les)

THE STORY BEGINS HERE BLACK EDGE

OUR ENTIRE PETRIFIED WOOD 2019 STOCK in our WAREHOUSE in EUROPE IS SOLD OUT

LARGE STOCK AVAILABLE BY DIRECT ORDER FROM OUR COMPANY IN MADAGASCAR

Bilingual text; Slovenian text is written in green color!
All prices are written in yellow!

Dvojezičen text; Slovensko besedilo je napisano v zeleni barvi!
Vse cene so napisane v rumeni barvi!

MUSEUM PIECES FOSSILS, PETRIFIED WOOD

Real fossilized “Tree Trunks” approximately 200 million years of age.

MUZEJSKI PRIMERKI FOSILOV, OKAMNEL LES

Resnična okamnela debla od dreves starosti približno 200 milijonov let!

ORIGIN MADAGASCAR

DEŽELA IZVORA MADAGASKAR

PRICES PER KILOGRAM IN EUROS depends from QUANTITY PURCHASED:     

CENE PO KILOGRAMU, so odvisne od NAKUPA KOLIČINE:

0-50 kg = 20€/kg

500-100 kg = 15€/kg

100-200 kg = 10€/kg

200-500 kg = 7,50€/kg

500 kg + … = 5€/kg

OUR PRICES

Our prices listed in our website are wholesale, no sales tax and no delivery  included.

It could be said that a decisive influence in the formation of prices is a “RARITY” of an individual piece!

NAŠE CENE

Cene navedene na naši spletni strani, so na VELIKO (VELEPRODAJNE), prometni davek in dostava NISTA vključeni.

Lahko bi rekli, da ima odločilen vpliv pri oblikovanju cen “redkost ali nenavadnost” posameznega kosa!

RARITY is FORMED BY A COMBINATION OF THE FOLLOWING 4 FACTORS:

“REDKOST ali NENAVADNOST” POSAMEZNEGA KOSA JE DOLOČENA NA PODLAGI SLEDEČIH 4 FAKTORJEV:

1. SIZE/WEIGHT

Contrary to the opinion of many, THE WEIGHT (certainly a very important factor) is not a decisive factor in the final price formation. Weight of our items is calculated VERY APPROXIMATELY, because we calculate the weight on basis of dimensions (diameter and height). Due to irregular shapes (from round to oval, square-ish and also “irregular abstract” shapes) of PETRIFIED-WOOD tree trunks, is virtually impossible to measure precise diameter (MEASURED AT POLISHED TOP). So the weight is not entirely accurate. Deviations (weight description on website) are up to 20% of the total weight. On client’s request, we weight individual item, at the moment of purchase.

1.  TEŽA/VELIKOST

Nasprotno od mnenja da je teža ali velikost odločilnega pomena, je treba upoštevati ostale 3 faktorje spodaj, ki so enakovredni. Teža posameznih kosov napisana na tej spletni strani je “približna”, ker je kalkulirana na podlagi dimenzij (diameter in višina), pri čemer so odstopanja tudi do 20%, saj je diameter skoraj nemogoče izračunati natančno zaradi razno-raznih oblik, ki so daleč od popolnega kroga. Na vsak način pa smo pripravljeni vsak posamezen kos pred nakupom ponovno stehtati.

2. COLOR COMBINATIONS

Nature produces real miracles. It is impossible to describe the amazing colors and color combinations that can be found in our petrified wood.

2.  BARVNE KOMBINACIJE

Narava proizvaja čudeže, v to se lahko prepričate ko pogledate neverjetne naravne barve ki so se “proizvajale” tekom milijonov in milijonov let.

3. QUALITY OF STRUCTURAL DENSITY

Shows if we can “work” the piece and if carving, cutting, sawing, polishing, etc. is possible. Petrified wood is available in many different qualities and come from different parts of the world. Madagascar is one of the few countries where petrified wood  has quality which can be carved, sawed and polished.

3.  KVALITETA STRUKTURNE GOSTOTE IN ČVRSTOSTI NOTRANJOSTI

Ta faktor nam pokaže ali je kos ki ga kupujete dovolj kvaliteten da bo zdržal kamnoseška dela brez da bi se razletel na majhne koščke. Naš okamnel les, ki prihaja iz Madagaskarja, je poznan po izredni kvaliteti.

4. ORIGIN

Petrified wood from different corners of the world have different qualities. Madagascar is known as one of the best qualities.

4.  IZVOR

Okamenel les iz Madagaskarja je poznan po kvaliteti in zlasti po neverjetnih kosih ki presegajo vsako možno domišljijo, tako po velikosti kot po kvaliteti.

All 4 factors are almost equally important, so often happens some of the smaller (lighter) pieces may cost more than larger pieces.

Vsi 4 faktorji zgoraj omenjeni so v bistvu enakega pomena in nemalokrat se zgodi da so manjši kosi ocenjeni kot boljši in s tem dražji.

CHARACTERISTICS OF THE MINERAL “PETRIFIED WOOD”

KARAKTERISTIKE MINERALA “OKAMNEL LES”

Composition Sestava:

PET-WOOD ANALYSIS NO-NAME

Hardness Trdota (Mohs scale):  7 (slight variation of hardness) trdnost rahlo varira

Density Gostota:  2,7 – 2,9

VISIT IN OUR WAREHOUSE IN SLOVENIA (SURROUNDING AREA OF LJUBLJANA):

BY APPOINTMENT ONLY, PLEASE SEND EMAIL.

NAŠE SKLADIŠČE V NEPOSREDNI BLIŽINI LJUBLJANE LAHKO OBIŠČETE Z VNAPREJŠNJO NAJAVO, PROSIM POŠLJITE SPOROČILO.

HUGE PET-WOOD

OUR IMAGES

Look at our images. Our products are photographed in daylight (no flash). However, images sometimes slightly differs (colors) from reality. Sometimes better and sometimes worse! Different screens show the same picture slightly in different colors. The truth is that our products are divine; you have to see them live!

NAŠE FOTOGRAFIJE

Vse narejeno pri dnevni svetlobi brez “flash-a” in brez retuširanja. Resnici na ljubo, moramo povedati da so slike kljub vsemu, vedno malo drugačne kot je okamnel les v resničnosti. Včasih slabše, največkrat pa veliko boljše! 

Each product is photographed twice;

-first image … the upper polished section (THE TOP) of the “tree trunk”,

-second image … the “tree trunk” over the entire length. 

Vsak kos je slikan dvakrat;

-enkrat z vrha in

-enkrat s strani

TEXT VISIBLE ON THE IMAGE IN THE BOTTOM LEFT CORNER:

-first, the consecutive number of the product from our evidence,

-after the diameter (deviations are possible up to 10%) in centimeters (cm),

-after the height (or length) in centimeters (cm),

-and last, the (very approximate) weight of each product (deviations are possible up to 20%) in kilograms (kg), but please don’t worry, At your request, we weight each piece again if needed, directly before the purchase.

BESEDILO KI GA VIDITE V SPODNJEM LEVEM KOTU (PRI DRUGI FOTOGRAFIJI) OD VSAKEGA KOSA:

-najprej … zaporedna številka za boljšo evidenco in lažje iskanje,

-potem … diameter v cm (samo približna mera), odstopanja so možna do 10% zaradi nepravilnih oblik

-potem … višina ali dolžina v cm

-in na koncu … teža posameznega kosa v kg. Teža lahko odstopa do 20% ker je “izračunana”. Vsak kos vam pred nabavo lahko ponovno stehtamo.

PLEASE CHECK OUR CURRENT STOCK DIVIDED IN 6 GROUPS
PROSIM PREGLEJTE NAŠO ZALOGO RAZDELJENO V 6 SKUPIN:

10-25 KG

25-50 KG

50-100 KG

100-200 KG

200-500 KG

500 KG +